Vedtægterne for Foreningen af 2012 også kendt som Den Sorte Fabrik

Reol med gamle bøger i biblioteket i Den Sorte Fabrik

Vedtægterne regulerer fabrikkens måde at fungere på.

§ 1 Foreningen

 1. Foreningens navn er: ”Foreningen af 2012”, benævnt ”Den Sorte Fabrik”.
 2. Hjemsted er Møgelgårdsvej 22, Lystrup.
 3. Foreningen af 2012 er uafhængig af partipolitiske interesser.
 4. Overskud ved virksomhed i Foreningen af 2012 skal anvendes i overensstemmelse med Foreningen af 2012’s formål.

§ 2 Formål

Foreningen af 2012’s formål er:

 1. at skabe velegnede rammer for alle som ønsker at udleve BDSM og fetichisme, forstået som seksuel drift.
 2. at fremme sansen for de værdier der kan ligge i at udleve BDSM og fetichistiske forestillinger i seksuelle forhold til andre, hvor der er indbyrdes ligeværdighed, tillid og gensidig accept under afgjort afstandstagen til vold og tvangsanvendelse som middel til undertrykkelse.
 3. Virke i rammer som fremmer forståelsen for BDSM og fetichisme som værende en positiv seksualitet. Det skal ske ved at Foreningen af 2012 søger:
  1. At skabe såvel fysiske som psykisk trygge rammer hvor BDSm’ere kan finde sammen for at more sig, udveksle erfaringer og få et godt grundlag for nærmere bekendtskaber.
  2. At yde støtte til folk der har brug for og ønske om dette omkring SM, bl.a. gennem rådgivningsvirksomhed for Foreningen af 2012’s medlemmer eller gæster.
  3. At fremme dannelsen af foreninger med formål og virksomhed som Foreningen af 2012.
  4. At samarbejde med foreninger, med beslægtede seksualpolitiske formål i ind- og udland.

§ 3 Medlemskab

 1. Som medlem kan optages enhver mand og kvinde som er fyldt 18 år, går ind for Foreningen af 2012’s formål, vil overholde Foreningen af 2012’s vedtægter.
 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kvitteringen gælder som medlemsbevis og skal på forlangende forevises ved deltagelse i Foreningen af 2012’s arrangementer.
 3. Ethvert medlem skal oplyse sit rigtige navn og postadresse til kartoteket, men vælger selv det navn der skal stå, på medlemsbeviset. Desuden skal ethvert medlem oplyse en gyldig e-mailadresse til fremsendelse af al kommunikation fra Foreningen af 2012. Undtagelser herfra kan gives af bestyrelsen hvis der er grundlag for det F.eks. ældre mennesker uden internet.
 4. Som medlem skal man udvise omhyggelig diskretion og omtanke med hensyn til andre medlemmers identitet, såvel udadtil som indadtil. Overtrædelse kan medføre eksklusion.
 5. Medlemskab giver adgang til Foreningen af 2012 samt associerede foreninger i henhold til deres regler samt samarbejdsaftalerne. Foreningen af 2012 udarbejder og vedligeholder til stadighed en liste for Foreningen af 2012’s medlemmer over foreninger der er indgået besøgsaftaler med.
 6. 3 måneders forudgående almindeligt medlemskab (jf. § 3, pkt. 9) giver stemmeret og ret til at stille op til bestyrelsen.
 7. Ved kontingentrestance ophører indkaldelses-, møde-, tale- og stemmeret samt retten til at modtage valg på generalforsamlinger i Foreningen af 2012. Ved kontingentrestance ophører retten til at besøge lokalerne, medmindre medlemskabet fornys straks ved ankomsten.
 8. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse. Ved kontingentrestance på tre måneder sidestilles dette med en skriftlig udmeldelse.
 9. Foreningen af 2012 har 2 forskellige slags medlemskaber. Nemlig variabelt og almindeligt medlemskab.
 10. Der kan tilkøbes en nøgle til almindeligt medlemskab efter 6 måneders medlemskab ved kvartalsbetaling. Der kan tilkøbes nøgle til almindeligt årsmedlemskab ved tegning af medlemskabet.
  1. Kasserer og kartoteksfører administrerer og registrerer udleverede nøgler.

§ 4 Klager

 1. På den årlige generalforsamling etableres en gruppe på 4 personer, som stiller sig til rådighed for en evt. kommende klagesag. I tilfælde af en klage trækker kartoteksfører to medlemmer i klagenævnet, som indgår på lige fod med bestyrelsesmedlemmet i klagebehandlingen. Medlemmet kan som hovedregel kun vælges en gang pr. år. Medlemmerne stiller sig til rådighed for et år. Medlemmer kan kun deltage i klagenævnet hvert tredje år, hvis de har deltaget i en klagebehandling.
 2. Foreningen af 2012’s medlemmer og gæster kan klage til klagenævnet inden 1 måned efter en tildragelse. Klagenævnet kan dog vælge at se bort fra fristen, hvis der skønnes at være vægtige grunde dertil. Klagen sendes til bestyrelsen. Et enigt klagenævn kan med fyldestgørende begrundelse afvise en klage.
 3. Der kan klages inden for følgende områder.
  1. Fysiske, herunder seksuelle, eller verbale overgreb og chikane.
  2. Diskretionsbrud.
  3. Opførsel eller udtalelser i offentligheden der kan skade Foreningen af 2012’s navn og om dømme, herunder positive tilkendegivelser om pædofili.
  4. Anden adfærd der kan skade Foreningen af 2012
 4. Afgørelser af klagesager kan blive offentliggjort i hovedbestanddele og i anonymiseret form for Foreningen af 2012’s medlemmer.
 5. Enhver klage skal indgives skriftligt. Klager og indklagede i en sag kan kun indsende en skriftlig klage. Hvis flere medlemmer optræder som henholdsvis klager eller indklagede må disses udsagn skrives sammen. Det er klagerens pligt at møde for klagenævnet og redegøre for klagens indhold. Det er indklagedes ret at se klagers indlæg og få meddelt, hvilke af vedtægterne dette vedrøre, og møde for klagenævnet evt. med bisidder. Klagenævnet træffer herefter en begrundet afgørelse som nedfældes på skrift. Under klagens behandling har begge parter ret til at stille spørgsmål.
 6. Klagenævnet har mulighed for at indhente kontaktoplysninger hos kartoteksføreren til brug for behandling af klagesager.
 7. Klagenævnets virkemidler er advarsel, tidsbegrænset karantæne indtil ½ år eller eksklusion og skal meddeles til kartoteksføreren.
 8. Klagenævnets afgørelser sker ved almindeligt flertal.
 9. Klagenævnets afgørelser skal meddeles til alle de berørte parter, samt indberettes til bestyrelsen og kartoteksføreren senest en uge efter at afgørelsen er truffet. Klagenævnets begrundede afgørelser arkiveres hos den siddende kartoteksfører.
 10. Alle klagenævnets afgørelser kan af enhver af de berørte parter indankes for den næstkommende generalforsamling. En anke der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen, således at den kan fremgå af indkaldelsen, medmindre afgørelsen er truffet i denne periode. Eventuel anke har ikke opsættende virkning.
 11. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan klagenævnet fratage en eller flere af sagens parter adgang til lokalerne med omgående virkning, indtil klagen er behandlet i klagenævnet.

§ 5 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er Foreningen af 2012’s højeste myndighed og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.
 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær.
 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer med udsendt dagsorden, revideret regnskab og budget, samt indkomne forslag.
 4. Der afholdes ordinær generalforsamling senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning. Datoen fastsættes af bestyrelsen og meddeles pr. e-mail til alle medlemmer mindst 6 uger før den fastsatte dato. Medlemmer som ikke har gyldig e-mail adresse modtager ikke notifikation fra Foreningen af 2012 om generalforsamling.
 5. Bestyrelsen skal indkalde forslag senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt stiles til bestyrelsen senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.
 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:
  1. Valg af dirigent og to referenter
  2. Formalia
  3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse om Foreningen af 2012’s virke i det forløbne år. Godkendes beretningen ikke, betragtes hele bestyrelsen som trådt tilbage og der afholdes nyvalg til bestyrelsen.
  4. Behandling af reviderede regnskab, kontingentsatser og budget
   1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
   2. Forelæggelse og godkendelse af kontingentsatser og budget
  5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg af formand for 2 år (i ulige år). Hvis ingen kandidat får over 50% af de afgivne stemmer, afholdes der nu en valgrunde mellem de 2 kandidater der fik flest stemmer i den første runde.
  7. Valg af kasserer for 2 år i lige år
  8. Valg af kartoteksfører for 2 år i ulige år
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer med forskudt valgperiode, 1 i ulige år og 2 i lige år, således at bestyrelsen består af formand og kasserer samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  10. Valg af to suppleanter for et år
  11. Valg af en revisor for 1 år
  12. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
  13. Behandling af andre indkomne forslag
  14. Valg af 4 personer til klagenævn for 1 år, i henhold til § 4.1
  15. Eventuelt
 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal når ikke andet er fastsat i vedtægterne, dog kan vedtægtsændringer kun vedtages med et flertal på 2/3. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 8. Ved stemmeafgivning til personvalg kan der maksimalt afgives samme antal stemmer, som antallet af personer, der skal vælges. Alle person valg foretages skriftligt.
 9. I tilfælde af at afholdelse af ordinær generalforsamling, jf. § 5, stk. 4, og ekstraordinær generalforsamling, jf. § 6, stk. 2, er umuliggjort som følge af force majeure, danner dette ikke basis for fremsættelse af et mistillidsvotum mod bestyrelsen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af Foreningen af 2012’s stemmeberettigede medlemmer, jf. § 3, stk. 6 skriftligt fremsætter krav derom til bestyrelsen ledsaget af den til generalforsamlingen ønskede dagsorden.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter fremsat begæring, med 14 dages varsel, med udsendt dagsorden til samtlige medlemmer. Varsel udsendes pr. e-mail til de for Foreningen af 2012’s kendte e-mail adresser. Der udsendes ikke yderligere varsel.
 3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer, jf. § 3 stk. 6 er til stede ved generalforsamlingens begyndelse.
 4. En medlemsindkaldt ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig når mindst 75 % af indkalderne er fremmødt.
 5. Ved afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling gælder de samme regler som på en ordinær generalforsamling, jf. § 5 stk. 7 og 8.

§ 7 Bestyrelsen

 1. Foreningen af 2012 ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af fem medlemmer, hvoraf formand og kasserer er direkte valgt. Bestyrelsen er Foreningen af 2012’s øverste myndighed mellem to generalforsamlinger, og varetager den daglige drift af Foreningen af 2012. Hvis kartoteksføreren ikke er medlem af bestyrelsen, kan vedkommende indkaldes til bestyrelsesmøder i særlige tilfælde. I det daglige arbejde rapporterer kartoteksføreren direkte til formanden for Foreningen af 2012.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og jobbeskrivelser for de enkelte bestyrelsesposter.
 3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Er formanden ikke tilstede er det næstformandens stemme der er afgørende.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle har haft mulighed for at tilkendegive deres holdning, eventuelt skriftligt indenfor 48 timer forud for bestyrelsesmødet.
 5. Når forhandlingerne vedrører personspørgsmål der kræver diskretionshensyn, skal mødet lukkes under det pågældende punkt på dagsordenen. For bestyrelsesmødernes lukkede del føres der en særskilt forhandlingsprotokol. Hvis intet taler derimod, skal der fra mødets lukkede del indføres et Beslutningsprotokollat i den åbne protokol.
 6. Et bestyrelsesmedlem der to på hinanden følgende gange udebliver fra bestyrelsesmøder uden afbud, udtræder af bestyrelsen og erstattes af en suppleant.
 7. Protokollen fra de åbne bestyrelsesmøder er tilgængelig for medlemmerne.
 8. Bestyrelsen kan nedsætte funktionsgrupper der varetager nærmere definerede opgaver på vegne af bestyrelsen.
  1. Funktionsgruppers medlemmer udpeges af bestyrelsen, efter konsultation med gruppen. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med gruppen en jobbeskrivelse.
  2. Medlemmer kan deltage i åbne bestyrelsesmøder, næste mødedato og sted oplyses af info@densortefabrik.dk
 9. Bestyrelsen kan godtgøre udførelsen af interne arbejdsopgaver med hel eller delvis kontingentfritagelse.
 10. Bestyrelsen kan efter ansøgning meddele hel eller delvis kontingentfritagelse. Ansøgningen gælder for maksimum et år ad gangen.
 11. Bestyrelsen fastsætter en husorden.
 12. To personer med fælles adresse, eller som på anden måde anses som par i BDSM / fetich-miljøet, kan ikke samtidigt have sæde i bestyrelsen.
 13. Lokalerne kan lejes ud til lukkede arrangementer der er i overensstemmelse med Foreningen af 2012’s formål. Bestyrelsen administrerer dette. Der skal dog være mindst et medlem til stede.

§ 8 Kartoteket

 1. Foreningen af 2012 fører et medlemskartotek som opbevares hos kartoteksføreren. Det må ikke opbevares i Foreningen af 2012’s lokaler. Misbrug af kartoteket medfører øjeblikkelig eksklusion. Ingen i Foreningen af 2012 kan kræve af få kendskab til andre medlemmers identitet eller andre personlige forhold, dog jf. § 4 stk. 6.
 2. Kartoteksføreren skal på forlangende afgive oplysninger til bestyrelsen inden for de rammer som regler for diskretion giver.
 3. Kartoteksføreren skal efterleve den i samarbejde med bestyrelsen udarbejdede jobbeskrivelse, under forudsætning af at reglerne for diskretion er efterlevet.
 4. Kartoteksføreren kan ikke samtidig varetage posten som kasserer, og må heller ikke dele bopæl med kassereren.
 5. Tvivlstilfælde vedrørende medlemskab afgøres af kartoteksføreren.
 6. Hvis kartoteksføreren ikke er medlem af bestyrelsen, kan vedkommende indkaldes til bestyrelsesmøder i særlige tilfælde.
 7. Kartoteksføreren og bestyrelsen har ansvaret for at gældende lovgivning er overholdt i forhold til kartoteket.

§ 9 Økonomi

 1. Foreningen af 2012 tegnes af formand og kasserer. Økonomiske dispositioner som i værdi overstiger 25 % af sidste års kontingentindtægt, skal vedtages af en enig og fuldtallig bestyrelse.
 2. Foreningen af 2012’s regnskaber revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Såfremt revisor anmoder om det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 6.
 3. Bestyrelsen forvalter Foreningen af 2012’s formue. For Foreningen af 2012’s forpligtigelser hæfter alene Foreningen af 2012’s formue.
 4. Foreningen af 2012’s regnskabsår følger kalenderåret.
 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter gebyrer vedrørende indmeldelse.

§ 10 Opløsning af foreningen

 1. Forslag om opløsning af Foreningen af 2012 behandles af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 6 og højst 12 ugers mellemrum.
 2. Vedtagelse sker ved simpelt flertal der dog skal udgøre mindst 35 % af Foreningen af 2012’s stemmeberettigede medlemmer, jf. § 3 stk. 6
 3. Ved opløsning fastsætter generalforsamlingen en opløsningstermin på max. 3 måneder fra vedtagelsesdato, beslutter anvendelse af evt. formue og kartotek samt nedsætter et likvidations udvalg bestående af 3 personer. Tidligere bestyrelsesmedlemmer kan sidde i dette udvalg.

§ 11 Ikrafttrædelse

 1. Disse vedtægter er vedtaget på Foreningen af 2012’s generalforsamling den 6. marts 2021.